Międzynarodowe spotkania projektowe:

Otwarcie spotkania

Organizacja goszcząca: Fundacja CiM. 

Miesiąc: 1.

Spotkanie śródokresowe

Organizacja goszcząca: Mine Vaganti NGO. 

Miesiąc: 11. 

Końcowe spotkanie oceniające

Organizacja goszcząca: ECO-LOGIC. 

Miesiąc: 23. 

Końcowe spotkanie ewaluacyjne, 27 czerwca 2024 r.

Wspólne szkolenie personelu:

Wydarzenie było prowadzone w Polsce przez Fundację CIM z udziałem 20 uczestników, którzy byli zainteresowani rozwijaniem wiedzy, umiejętności i postaw związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, rzemiosłem plastycznym, majsterkowaniem i współtworzeniem. Aby podnieść świadomość w tych kwestiach, uczestnicy pracowali nad sesjami teoretycznymi i warsztatami. JSTE miało na celu zapewnienie kompleksowego wspólnego uczenia się i wymiany między uczestnikami, którzy byli zagrożeni wykluczeniem, w zakresie narzędzi i metodologii wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju poprzez sztukę, rzemiosło i metodologie NFE poprzez testowanie formatu szkolenia. Podczas lokalnych warsztatów starano się również położyć podwaliny pod współtworzenie działań R2.

Wydarzenie mnożnikowe:

W najbliższych miesiącach wszyscy partnerzy wdrożą w swoich krajach wydarzenia upowszechniające w celu promowania i rozpowszechniania wyników projektu i rezultatów osiągniętych w jego ramach. Cele wydarzeń upowszechniających:

- Prezentacja wyników projektu
- Zapewnienie uczestniczącym bezrobotnym osobom dorosłym możliwości podzielenia się swoimi bezpośrednimi zeznaniami/doświadczeniami.
- Otrzymywanie od interesariuszy informacji zwrotnych na temat wyników i rezultatów projektu


Liczba uczestników: 60 osób

Profil: Zaangażowani odbiorcy zewnętrzni będą obejmować ogół społeczeństwa, osoby starsze, decydentów na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz interesariuszy w dziedzinie edukacji dorosłych i przedsiębiorstw gospodarki o obiegu zamkniętym.

W gronie interesariuszy znajdą się przedstawiciele:
– Instytucje kształcenia dorosłych.
– organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.
– Biznesy o obiegu zamkniętym.
– Organizacje/agencje publiczne świadczące usługi dla osób starszych.

Prosimy o kontakt z naszymi partnerami w celu uzyskania dalszych szczegółów i wyrażenia zainteresowania udziałem w wydarzeniach Multiplier.

Lokalne atrakcje:

Wydarzenia były prowadzone we wszystkich krajach partnerskich przez wszystkich partnerów z udziałem łącznie 30 uczestników, którzy byli bezrobotnymi osobami w wieku 45 lat i starszymi, starającymi się poszerzyć swoją wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i rzemiosła z tworzyw sztucznych. Lokalne działania miały na celu przetestowanie interaktywnego zestawu narzędzi (R2) i opracowanie samouczków wideo dla Rezultatu 3. Lokalne warsztaty obejmowały sesję teoretyczną na temat podstawowych koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym i rzemiosła z tworzyw sztucznych, prowadzoną przy użyciu metodologii majsterkowania, a także sesje praktyczne, które pomogły uczestnikom w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i umiejętności

Transmisje radiowe

Jeden z naszych partnerów w projekcie, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, zrealizował nagranie na temat "Circular Economy" w języku polskim z RADIO SOVO.

Dostęp do nagrania można uzyskać, klikając ten link: https://radiosovo.pl/czym-jest-gospodarka-o-obiegu-zamknietym-goz/

Polski tekst na stronie znajduje się poniżej. Ponadto, jeśli śledzisz, angielskie tłumaczenie strony jest również dostępne poniżej.

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?
UTW Sanok

Wiele materiałów odpadowych może być ponownie wykorzystanych wiele razy.

Gospodarka o obiegu zamkniętym, znana również jako model cyrkularny, to system produkcji i konsumpcji, który obejmuje dzielenie się, pożyczanie, ponowne wykorzystywanie, naprawianie, odnawianie i recykling istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. Takie podejście wydłuża cykl życia produktów. W praktyce oznacza to minimalizację odpadów. Po zakończeniu cyklu życia produktu surowce i odpady z niego powinny pozostać w gospodarce poprzez recykling. Można je z powodzeniem ponownie wykorzystać, tworząc dodatkową wartość. Dowiedz się więcej o programie na stronie - ideaerasmus.eu.

Jeden z partnerów naszego projektu, Fundacja im. Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego, wziął ostatnio udział w audycji radiowej w Radio FARA podsumowującej projekt IDEA. Audycja zawiera przegląd projektu, szczegółowo opisując podjęte działania i osiągnięte wyniki. 

 Audycji w języku polskim można wysłuchać pod tym linkiem: https://soundcloud.com/radiofara/podsumowanie-projektu-idea-iryna-hapii-fundacja-im-braci-solunskich-cyryla-i-metodego