O projekcie IDEA

"Zwiększona zdolność do zatrudnienia poprzez edukację w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla dorosłych" to 24-miesięczne partnerstwo na rzecz współpracy w celu promowania gospodarki o obiegu zamkniętym i rzemiosła z tworzyw sztucznych wśród bezrobotnych dorosłych. Ponieważ Unia Europejska przechodzi proces zielonej renowacji, mający na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., wpłynie to na wiele sektorów, a gospodarka o obiegu zamkniętym stanie się coraz ważniejsza w codziennym życiu ludzi. 

Według najważniejszego raportu opublikowanego przez OECD w 2020 r. pt. „Konsekwencje dla rynku pracy przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym: dokument przeglądowy”, wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym i efektywnego gospodarowania zasobami jest wciąż nowym polem badawczym i wymaga dalszego pogłębienia. Oczekuje się, że przejście UE na zasobooszczędną, cyfrową i neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy, podczas gdy inne miejsca pracy ulegną zmianie lub nawet znikną. 

Z tych powodów apeluje o działania wspierające podwójną transformację i gwarantujące, że ludzie będą posiadać umiejętności odpowiednie do wykonywania pracy.

Cele projektu są dwojakie. Po pierwsze, ma na celu wywołanie zmiany nawyków dotyczących tematów gospodarki o obiegu zamkniętym, takich jak gospodarka odpadami wśród grupy docelowej (bezrobotni dorośli powyżej 50 roku życia). W tym kontekście potrzebne jest szersze promowanie pozytywnych skutków społecznych, jakie gospodarka o obiegu zamkniętym może mieć na osoby dorosłe zagrożone wykluczeniem, aw szczególności na kobiety. 

W rzeczywistości CE może sprzyjać nie tylko szansom na zatrudnienie, ale także włączeniu społecznemu poprzez promowanie większego poczucia sprawiedliwości społecznej i równości społecznej w bardziej znaczących ramach zrównoważonego rozwoju, zaspokajając potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń (Padilla-Rivera, 2020).

Aby osiągnąć swój główny cel, projekt określił następujące cele szczegółowe:

Tworzenie ścieżek podnoszenia kwalifikacji dla kobiet zagrożonych wykluczeniem (w wieku 45+) i/lub tych, które nie ukończyły studiów, oraz zwiększanie wykorzystania przez nie nowych możliwości kształcenia dorosłych w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju.

Zapewnienie edukatorom dorosłych i trenerom umiejętności, kompetencji i narzędzi do angażowania kobiet zagrożonych wykluczeniem (45+) i/lub tych, które nie ukończyły studiów.