Picture4

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Caritas Archidiecezji Przemyskiej jest organizacją pozarządową działającą na terenie Archidiecezji Przemyskiej od 1990 roku. Działalność organizacji opiera się na pomocy osobom potrzebującym, w tym:

- bezdomny
- wyłączony
- samotny
- starszy
- bezrobotni

Caritas prowadzi stołówkę dla osób doświadczających ubóstwa, łaźnię oraz cykliczną dystrybucję żywności dla osób potrzebujących. Ponadto organizacja wyspecjalizowała się w pozyskiwaniu funduszy europejskich i dzięki nim zrealizowała kilka projektów:
- Centra Integracji Społecznej
- Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
- Domy opieki dziennej dla osób niesamodzielnych
- Opieka mobilna w miejscu zamieszkania
- Domy opieki
- Ośrodki opieki dziennej socjoterapeutycznej - Domy opieki dziennej

Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Caritas AP posiada ponad 8-letnie doświadczenie w obsłudze grupy docelowej, której zamierza udzielić wsparcia w zakresie merytorycznym (m.in. w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcie aktywizacyjne/szkoleniowe i opieka nad osobami niesamodzielnymi, w tym niepełnosprawnymi, prowadzenie mieszkania szkoleniowego).

FUNDACIJA

Fundacja imienia Braci Soluńskich - Cyryla i Metodego

Fundacja zajmuje się:
1. Propagowanie wartości demokratycznych, inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach życia społecznego, zwłaszcza w zakresie ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, życia rodzinnego oraz profilaktyki społecznej.

2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a przede wszystkim działalność społeczna, informacyjna, kulturalna, naukowa i edukacyjna na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowo-Wschodniej.

3. Propagowanie idei jedności Słowian, inicjowanie wsparcia i rozwijanie współpracy na wszystkich szczeblach władzy i samorządu terytorialnego.

4. Pogłębianie wzajemnej wiedzy o kulturze i pokrewieństwach narodów słowiańskich oraz tradycji cyrylo-metodycznej.

5. Edukacja o wiedzy/wartościach europejskich, wymiana i transfer doświadczeń zdobytych we współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.

Picture6

BOŚNIACKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSTAWICIELI DLA WARTOŚCIOWYCH MOŻLIWOŚCI

Bośniackie Stowarzyszenie Przedstawicieli na rzecz Wartościowych Możliwości (BRAVO) jest organizacją pozarządową non-profit. BRAVO to profesjonalna organizacja skupiająca się na wiedzy, przedsiębiorczości, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, edukacji pozaformalnej oraz innowacyjnych technikach uczenia się i rozwoju młodzieży i dorosłych. To, co czyni naszą organizację wyjątkową i gotową do wzięcia odpowiedzialności, to kluczowe zasady, które pielęgnujemy, celebrujemy i działamy w oparciu o tolerancję, demokrację, różnorodność, dobrowolność i otwartość.

Co więcej, promując partnerstwa pomiędzy sektorem prywatnym, publicznym i społeczeństwem obywatelskim, BRAVO ma doskonałą pozycję, aby wpływać na zrównoważony rozwój społeczności lokalnych i przyczyniać się do niego, zwłaszcza umożliwiając młodym ludziom zdobywanie umiejętności potrzebnych w XXI wieku, wspierając bardziej dostępne , oferując włączającą edukację pozaformalną, a także inwestując w innowacje i przedsiębiorczość.

Picture3

Eco Logic

ECO – LOGIC jest organizacją non-profit zajmującą się ochroną i konserwacją środowiska, promocją nowoczesnych praktyk ekologicznych, a także monitorowaniem i promowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, kładąc nacisk na placówki szkolnictwa podstawowego (szkoły podstawowe i podstawowe, zarówno formalnych, jak i pozaformalnych).

Nasza organizacja zachęca i wspiera pozytywne zmiany w społeczeństwie w postaci:

- Promowanie ekologii jako nauki i promowanie koncepcji czystszej produkcji, kładąc nacisk na szkoły podstawowe.

- Ochrona i ochrona przyrody i środowiska, a także rozpowszechnianie wiedzy ekologicznej i doskonalenie edukacji ekologicznej

- Promowanie zasady zrównoważonego rozwoju i rozwoju programów VET w terenie.

LOGOMVNGO-fotor-bg-remover-2023062711417

Organizacja pozarządowa MINE VAGANTI

Mine Vaganti NGO to organizacja non-profit założona na Sardynii w 2009 roku, której usługi obejmują edukację i szkolenia, projektowanie i rozwój projektów, badania tematyczne, mobilność międzynarodową i doradztwo - w sektorach młodzieży, dorosłych, edukacji i sportu.

MVNGO ma 3 biura w Sassari, Olbii i Tempio Pausania, działające na północ Sardynii i sięgające swoimi oddziałami operacyjnymi do wielu innych regionów Włoch, w Europie i poza nią. Członkowie MVNGO działają w wyspecjalizowanych zespołach, których zadaniem jest tworzenie, rozwijanie i wdrażanie międzynarodowych projektów z zakresu badań, innowacji czy wymiany dobrych praktyk, czasami osiągając cel poprzez seminaria i/lub szkolenia. W zespołach roboczych MVNGO pracują trenerzy/facylitatorzy (akredytowani przez Salto), którzy posiadają bogate doświadczenie i chętnie angażują się w realizację proponowanych projektów.