За проектот IDEA

“Improved Employability through circular economy education for Adults” is a 24 months Cooperation partnership to promote Circular Economy and Plastic Craftworks among unemployed adults. As the European Union is going through a green renovation process, aiming at becoming climate neutral by 2050, many sectors will be affected, and the circular economy will become ever more important in people’s daily lives. 

Според извештајот објавен од ОЕЦД во 2020 година наречен „Последиците на пазарот на труд од транзицијата кон циркуларна економија: документ за преглед“, влијанието на циркуларната економија и ефикасноста на ресурсите сè уште е ново истражувачко поле и треба дополнително да се продлабочува. Поместувањето на ЕУ кон ефикасна за ресурси, циркуларна, дигитализирана и климатско неутрална економија се очекува да создаде нови работни места, додека другите работни места ќе се променат или дури и ќе исчезнат. 

Поради овие причини, се повикува на активности кои ја поддржуваат двојната транзиција и кои обезбедуваат луѓето да ги имаат соодветните вештини за работа.

Целите на проектот се двојни. Прво, има за цел да поттикне промена на навиките во врска со темите на циркуларната економија, како што е управувањето со отпадот кај целната група (невработени возрасни лица над 50 години). Во овој контекст, потребна е поголема промоција на позитивните социјални влијанија што Циркуларната економија (ЦЕ) може да ги има врз возрасните изложени на ризик од исклучување, а особено врз жените. 

Всушност, циркуларната економија може да поттикне не само вработливост, туку и социјална вклученост преку промовирање на поголемо чувство за социјална правда и социјална еднаквост во позначајната рамка на одржливиот развој, задоволувајќи ги потребите на сегашните и идните генерации (Padilla-Rivera, 2020).

To reach its core aim, the project has identified the following specific objectives: ​

Создавање патеки за подобрување на вештините за жени со ризик од исклучување (45+) и/или кои не ги завршиле студиите и зголемување на нивното прифаќање на нови можности за образование на возрасни во областа на циркуларната економија и одржливоста.

Обезбедување на вештини, компетенции и алатки на едукаторите за возрасни и обучувачи за ангажирање на жените изложени на ризик од исклучување (45+) и/или кои не ги завршиле студиите.