Проектен резултат 1: ИДЕА Водич

IDEA HandGuide will be a practical resource for Adult Educators and Adult Education Institutions regarding tools and methodologies to foster Circular Economy and Sustainability within their organisations and in their work with the target group and beyond. The guide will contain a selection of good practices at the national and European levels that encourage the Circular Economy through arts, crafts and tinkering and other NFE methodologies, as well as a detailed explanation of the identified methodologies and their replicability in activities involving the target group.

Партнерите ги идентификуваа следните образовни модули што треба да се вклучат:

Полесно поврзување со другите и градење на тим.

Теоретска сесија за циркуларна економија.

Симулациска вежба на бизнис со циркуларна економија.

Добри практики на бизниси со циркуларна економија.

Теоретска сесија за изработка од пластика.

Фокус сесија: Како да се управува со изработката од пластика во пракса

Сесија за усовршување на изработката од пластика

Теоретска и практична сесија за ко-дизајн

Проектен резултат 2: ИДЕА Интерактивен Тулкит

ИДЕА Интерактивниот тулкит (пакет со алатки) беше развиен преку процес на ко-дизајн помеѓу едукаторите на возрасни вклучени во меѓународното пилотирање на тренинг форматот вклучен во ИДЕА водичот и партнерските организации. Употребливоста на пакетот со алатки е зголемена со вклучување на засегнатите страни и организации за методологиите и насоките тестирани во различни земји, приспособени според потребите и предизвиците на друга група од населението. Дополнително, пакетот со алатки интегрира значителни карактеристики на преносливост предизвикани од неговиот повеќејазичен карактер и неговата применливост во различни земји и сектори.

Структурата на интерактивниот пакет со алатки e следна:

Запознавање со општата рамка на проектот и европските приоритети во областа на подобрување и одржливост на вработеноста.

Теоретска рамка на образованието за циркуларна економија, изработката од пластика и тинкеринг.

Постоечки добри практики.

Теоретската рамка на процесот на ко-дизајнирање.

Едукативна активност/акции продуцирани во сесиите за ко-дизајн.

Видео упатства од работилниците имплементирани за време на Локалните активности

Проектен резултат 3: ИДЕА Мрежа на практичари

ИДЕА Мрежата на практичари се развива на веб-платформа, замислена како сеопфатна алатка за поттикнување на пластичната циркуларна економија преку рециклирана уметност/занаетчиство. Иновативниот карактер на мрежата се заснова на комбинацијата на дигитални алатки и пристапот меѓу колегите во образованието за да се стимулира пластичната циркуларна економија преку рециклирана уметност/занаетчиство кај целната група на невработени возрасни лица, со што се подобруваат не само нивните нивоа на инклузија но и нивната вработливост. Во исто време, платформата ќе биде достапна и за индивидуална употреба и/или за забавни цели.

Веб-платформата ќе биде организирана во два главни секции:

Дел за ресурси за корисници кои пристапуваат кон циркуларна економија и рециклирана уметност/занаетчиство, со теоретски информации и почетен сет на видео упатства за рециклирани изработки од пластика, создадени од учесници во локалната фаза и партнерските организации, со различни нивоа на тежина и рециклирање.

Секција на форум каде што корисниците/практичарите можат да разменуваат упатства за изработка од пластика, вклучувајќи информации за количеството на избегнат отпад, како и да разменуваат пластични материјали за да ги завршат своите занаетчиски работи за да постигнат повисока стапка на избегнуван отпад.